ภาพกิจกรรม
นายกฯ ลงเยี่ยมน้องๆ นักเรียนโรงเรียน ทม.ป่าตอง
13 มิ.ย. 61
หน้า :
1
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงเยี่ยมน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง(บ้านไสน้ำเย็น) โดยทางเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม เพื่อเพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. –16.30 น. ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางและพื้นที่ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น