ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.ป่าคลอก
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔


               กำหนดการกิจกรรม บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔
                         วันพฤหัสบดี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                       ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
                       หมู่ ๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
..............................................................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนพร้อมผู้ปกครองถ่ายภาพตามซุ้มที่จัดไว้
เวลา ๐๘.๐๐ น.    รับรายงานตัวบัณฑิตน้อย
เวลา ๐๙.๐๐ น.    แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสภาอบต.ป่าคลอก กำนัน ผู้ใหญ่
                     บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่ 
                     พร้อมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท
                     แอนด์ สปา
เวลา ๐๙.๓๐น.     นายกอบต.ป่าคลอก ประธานในพิธีฯเดินทางมาถึงบริเวณ
                     พิธี
เวลา ๐๙.๕๐น.     พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติขึ้น
                     สู่แทนพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.     ปลัดอบต.ป่าคลอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.     เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
                      ปฐมวัยตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๐ น.     ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย และตัวแทนบัณฑิต
                      กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๑.๓๐ น.     เสร็จพิธี
 (หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
...............................................................................

โดย: ทต.ป่าคลอก
วันที่ 16/02/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคมความเห็นเพื่อสร้างความสมัคคีปรองดอง (ดู:86)(วันที่:15/12/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เชิงทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าสัก ๘/๙ หมู่ที่ ๔ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภุเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:74)(วันที่:15/12/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เชิงทะเล เรื่อง การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๔ หมู่ ๖ ตามเลขที่สัญญา ๓๐/๒๕๖๐ (ดู:78)(วันที่:14/12/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่องการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแยกขี้ทรายตัดใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล (ดู:122)(วันที่:14/12/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่องการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ถนนศรีสุนทร ตั้งแต่ปากซอยบางเทา 2 ถึงวงเวียนหาดสุรินทร์ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล (ดู:124)(วันที่:14/12/2560)