ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.ป่าคลอก
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔


               กำหนดการกิจกรรม บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔
                         วันพฤหัสบดี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                       ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
                       หมู่ ๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
..............................................................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนพร้อมผู้ปกครองถ่ายภาพตามซุ้มที่จัดไว้
เวลา ๐๘.๐๐ น.    รับรายงานตัวบัณฑิตน้อย
เวลา ๐๙.๐๐ น.    แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสภาอบต.ป่าคลอก กำนัน ผู้ใหญ่
                     บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่ 
                     พร้อมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท
                     แอนด์ สปา
เวลา ๐๙.๓๐น.     นายกอบต.ป่าคลอก ประธานในพิธีฯเดินทางมาถึงบริเวณ
                     พิธี
เวลา ๐๙.๕๐น.     พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติขึ้น
                     สู่แทนพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.     ปลัดอบต.ป่าคลอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.     เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
                      ปฐมวัยตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๐ น.     ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย และตัวแทนบัณฑิต
                      กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๑.๓๐ น.     เสร็จพิธี
 (หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
...............................................................................

โดย: ทต.ป่าคลอก
วันที่ 16/02/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ตรวจรับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง (บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานหลังเก่า) งวดที่ ๖ (ดู:25)(วันที่:15/03/2561)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์นำโรคในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:26)(วันที่:16/03/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์นำโรคในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:25)(วันที่:16/03/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 (ดู:29)(วันที่:16/03/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม (ดู:1408)(วันที่:16/03/2561)